SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

ประวัติ
SOS SPECIALIST แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว

แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว หรือ SOS _Specialist เกิดจากกลุ่มแพทย์และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันว่า  โลกในยุคปัจจุบันเข้าสู่ ยุค Digital ซึ่ง Social network เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก  ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย   ข้อดี สามารถสือสาร และ รับข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ข่าวสารดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการกลั่นกรอง จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ข่าวสารและข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งถ้ามีการรับข่าวสารหรือข้อมูลทางการแพทย์อย่างผิดๆ  และนำไปใช้หรือปฏิบัติตามนั้น อาจทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิตได้

กลุ่มแพทย์เฉพะทางบาทเดียว จึงได้จัดทำ website ที่ รวบรวมแพทย์เฉพาะทาง ทางด้านต่างๆ มาให้ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ  การดูแลสุขภาพพื้นฐาน  ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  และเชื่อถือได้ กับประชาชนทั่วไป 

โดยช่องทางการสื่อสารนั้น ทางกลุ่มแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนั้น ได้นำประโยชน์ของ Social Network มาใช้ในการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง  ผ่านทาง Facebook fanpage  ประชาชนทั่วไปสามารถ เอาข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพ ของตัวท่านเอง หรือ สิ่งที่ท่านสงสัย มาปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง

ขอขอบพระคุณแพทย์ทุกๆสถาบันที่มาช่วยให้คำแนะนำที่ดีแก่ประชาชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแพทย์ศิริราขชรุ่น 103 /  รุ่นพี่ๆ และ รุ่น-น้องแพทยศาสตร์ศิริราช  รวมถึงแพทย์จากสถาบันอื่นๆ อันได้แก่ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่ , แพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ,  ทันตแพทย์มหิดล และ ทันตแพทย์จุฬา  และเราหวังว่าจะมีแพทย์ท่านอื่นๆ จากสถาบันอื่นๆมาร่วมช่วยกันตอบนะครับ 

 


สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว