SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ดร. เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูล

ความชำนาญ: : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: สหรัฐอเมริกา

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาเวชศาสตร์ และตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

ความชำนาญ: : ศัลยกรรมตกแต่งและ ซ่อมสร้าง แก้ไขความพิการ แต่กำเนิด

สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาล ยันฮี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

นพ. ไกรสร โตทับเที่ยง

ความชำนาญ: : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: รพ

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน