SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

อายุรกรรม

มะเร็งวิทยา
นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

ความชำนาญ: อายุรกรรม : มะเร็งวิทยา

สถานที่ทำงาน: แผนก อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรม และ มะเร็งวิทยา