SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ. ไกรสร โตทับเที่ยง

ความชำนาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: รพ

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน