SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

หู คอ จมูก

พญ. จรุงจิต ไกรวัฒน์พงศ์

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สถานที่ทำงาน: แผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา  ศุนย์การแพทย์ปัญญานัทภิกขุชลประทาน

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน นอน กรน และหยุดหายใจ ขณะหลับ

พญ. จุฑารัตน์ เรืองชัย

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: แผนก โสต ศอ นาศิก โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

พญ. ศิริภัสร์สร ธนัชภูรินทร์

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาล สิงห์บุรี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

พญ. อัญชลี ชุ่มแจ่ม

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาล สมุทรสาคร

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน