SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

หู คอ จมูก

ทั่วไป
พญ. จุฑารัตน์ เรืองชัย

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: แผนก โสต ศอ นาศิก โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

พญ. ศิริภัสร์สร ธนัชภูรินทร์

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาล สิงห์บุรี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

พญ. อัญชลี ชุ่มแจ่ม

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาล สมุทรสาคร

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน