SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

หู คอ จมูก

นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
พญ. จรุงจิต ไกรวัฒน์พงศ์

ความชำนาญ: หู คอ จมูก : นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สถานที่ทำงาน: แผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา  ศุนย์การแพทย์ปัญญานัทภิกขุชลประทาน

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน นอน กรน และหยุดหายใจ ขณะหลับ