SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

ศัลยกรรม

ศัลยกรรมตกแต่งและ ซ่อมสร้าง แก้ไขความพิการ แต่กำเนิด
นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

ความชำนาญ: ศัลยกรรม : ศัลยกรรมตกแต่งและ ซ่อมสร้าง แก้ไขความพิการ แต่กำเนิด

สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาล ยันฮี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน