SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

โรคเด็ก

ภูมิแพ้
พญ. พัชนี เบ็ญจสุพัฒนนันท์

ความชำนาญ: โรคเด็ก : ภูมิแพ้

สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้