SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

นพ - -

ความชำนาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: -

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
-

พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

ความชำนาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด : ด้านการออกกำลังกายเพื่อพื้นฟูโรค

สถานที่ทำงาน: แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ บำรุงราษฎร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

ดร. นพ. พงศ์สันติ์ ใยเจริญ

ความชำนาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
อาจารย์แพทย์ ด้านสรีรวิทยา