SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ทั่วไป
นพ - -

ความชำนาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: -

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
-

ดร. นพ. พงศ์สันติ์ ใยเจริญ

ความชำนาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด : ทั่วไป

สถานที่ทำงาน: ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน
อาจารย์แพทย์ ด้านสรีรวิทยา