SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

ตา

จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา
ผศ. พญ. ปฐมา ภูรยานนทชัย

ความชำนาญ: ตา : จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา

สถานที่ทำงาน: ภาควิชา จักษุวิทยา  คณะแพทย์สาศตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน