ผศ. พญ. ปฐมา ภูรยานนทชัย

ผศ. พญ. ปฐมา ภูรยานนทชัย

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

ภาควิชา จักษุวิทยา  คณะแพทย์สาศตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร จักษุแพทย์