พญ. มุทิตา พนาสถิตย์

พญ. มุทิตา พนาสถิตย์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรจิตเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย