พญ. สิจา ลีลาทนาพร

พญ. สิจา ลีลาทนาพร

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ศิริราช
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี