พญ. ประณมพร ศิริภักดี

พญ. ประณมพร ศิริภักดี

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

คลินิกหมอหนึ่ง  

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ทั่วไป และ แพทย์ฝังเข็ม

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ฝังเข็ม