พญ. ปาริชาต ติ่งนาพัน

พญ. ปาริชาต ติ่งนาพัน

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล กรุงเทพหัวหิน และ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุแพทย์ปาริชาต

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทำการผ่าตัด ต้อกระจก

การศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช 
วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์