พญ. จรุงจิต ไกรวัฒน์พงศ์

พญ. จรุงจิต ไกรวัฒน์พงศ์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนก โสต ศอ นาสิกวิทยา  ศุนย์การแพทย์ปัญญานัทภิกขุชลประทาน

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน นอน กรน และหยุดหายใจ ขณะหลับ

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกซ์