น.ท.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต

น.ท.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต

ความชำนาญ :

เด็กแรกเกิด

สถานที่ทำงาน :

กรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

เด็กแรกเกิด

การศึกษา :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแรกเกิด