นพ. จุมพล ตัณฑโอภาส

นพ. จุมพล ตัณฑโอภาส

ความชำนาญ :

ทั่วไป

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

จิตเวช

การศึกษา :