นพ. จุมพล ตัณฑโอภาส

นพ. จุมพล ตัณฑโอภาส

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

จิตเวช

การศึกษา :