พญ เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

พญ เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

อาจารย์แพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กรุงเทพมหานคร

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผุู้เชี่ยวชาญด้าน  Photomedicine , Aesthetic dermatology

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณทิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรตจวิทยา