นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล ยันฮี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล