พญ. พัชนี โตทับเที่ยง

พญ. พัชนี โตทับเที่ยง

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

อาจารย์พิเศษแผนกศัลยกรรมและเลเซอร์ผิวหนัง โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 
คลินิกผิวหนังพัชนี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

โรคสะเก็ดเงิน  เลเซอร์ผิวหนัง

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง