พญ. พัชนี เบ็ญจสุพัฒนนันท์

พญ. พัชนี เบ็ญจสุพัฒนนันท์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์