นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนก อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรม และ มะเร็งวิทยา

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์