พญ. จุฑารัตน์ เรืองชัย

พญ. จุฑารัตน์ เรืองชัย

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนก โสต ศอ นาศิก โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร โสต ศอ นาศิก