ทน. พญ. พัทธนันท์ จองโชติศิริกุล

ทน. พญ. พัทธนันท์ จองโชติศิริกุล

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์