ทพญ. เกศกนก โชคถาวร

ทพญ. เกศกนก โชคถาวร

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แกรนด์มาสเตอร์คลินิก

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์. ม เชียงใหม่
ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐ อเมริกา

การศึกษา :

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย