นพ. ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

นพ. ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการบริบาลผู้ป่วยนอก (Ambulatory medicine) และประกาศบัตรสาขาการบริบาลผู้ป่วยนอกครับ

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรอายุรกรรมทั่วไป
ประกาศนียบัตรสาขาบริบาลผู้ป่วยนอก