พญ. วิรีย์อร จูมพระบุตร

พญ. วิรีย์อร จูมพระบุตร

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนกจิตเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตเวชเด็ก และ วัยรุ่น

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาล
วุฒิบัตรจิตเวชเด็ก และ วัยรุ่น