พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

 การรักษา Thyroid เป็นพิษหรือ มะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วย แร่  Iodine 131 / การตรวจมวลกระดูก 

การศึกษา :

วุฒิบัตร เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Research Fellow MD Aderson  Cancer Center , Texas