พญ. ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร

พญ. ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ

การศึกษา :

คณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์