พญ. ศิริภัสร์สร ธนัชภูรินทร์

พญ. ศิริภัสร์สร ธนัชภูรินทร์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล สิงห์บุรี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า