พญ. กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

พญ. กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

อาจารย์ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม (Pediatric endocrinologist)

การศึกษา :

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย