ดร. นพ. พงศ์สันติ์ ใยเจริญ

ดร. นพ. พงศ์สันติ์ ใยเจริญ

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

อาจารย์แพทย์ ด้านสรีรวิทยา

การศึกษา :

ปริญญาเอกสาขา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จาก University of Western Australia 
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่