ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์

ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนกทันตกรรม  โรงพยาบาล รามธิบดี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

Oral & MaxilloFacial Surgery

การศึกษา :

Oral  ึ& Maxillofacial