พญ. ชูวรรษา ชุณหโรจน์ฤทธิ์

พญ. ชูวรรษา ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาลวิภาราม
นิรันดาคลินิก

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี
MSc , Clinical Dermatology , King Collage London